Örebro universitet präglas av utveckling, med högkvalitativ forskning och professionsutbildningar som ger jobb efter examen. Universitetet räknas nu bland de 400 främsta av världens mer än 20 000 universitet. Örebro universitets vision är att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Vi har flera viktiga uppdrag som vi är stolta över: utbildning, forskning och att genom samverkan se till så att dessa kunskaper kommer näringsliv och samhälle till nytta. Våra medarbetares engagemang är drivkraften bakom universitetets utveckling och det som fortsätter att föra vår verksamhet framåt. Örebro universitetet strävar efter att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Miljön ska utmärkas av engagemang, utveckling och en vilja att bidra till att universitetet når sina mål.

Universitetslektor/biomedicinsk analytiker

Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap förenad med klinisk tjänstgöring som biomedicinsk analytiker

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast 2019-02-26

Ref nr: ORU 2.2.1-05525/2018

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är biomedicinsk laboratorievetenskap

Bakgrund

Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett stort antal professionsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Det pågår även en spännande utveckling av programmen. Vi bedriver aktiv forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Örebro universitet och Region Örebro län samverkar för utveckling av universitetssjukvården. En viktig komponent i denna samverkan är det mångåriga och goda utbildnings- och forskningssamarbete som finns mellan Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet och Region Örebro län. Som ett led i denna samverkan sker nu en gemensam satsning på förenade anställningar inom ämnesområden där det finns ett behov av utveckling. En förenad anställning förenar utbildning, klinisk verksamhet och forskning och syftar till att:

 • upprätthålla klinisk kompetens hos universitetets lärare och akademisk kompetens hos klinisk verksamma professioner inom hälso- och sjukvården
 • främja samverkan inom forskning och utbildning mellan universitet och region
 • stödja möjligheter för att skapa synergieffekter i klinisk forskning samt öka möjlighet för tvärvetenskap
 • stärka den verksamhetsförlagda utbildningen
 • stärka evidensbaserad vård och bidra till positiv utveckling av verksamheterna

Inom ramen för anställningen som universitetslektor ingår klinisk tjänstgöring som biomedicinsk analytiker vid i första hand Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor utgörs främst av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildning. I undervisningen ingår handledning och examinationer. Dessutom ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och eventuella ledningsuppdrag. Samverkan med både interna och externa aktörer ingår också i anställningen.

I den kliniska tjänstgöringen ingår utöver det ordinarie kliniska arbetet även att identifiera behov av utvecklingsarbeten, handleda och undervisa personal och studenter i samråd med berörda i den kliniska verksamheten. Ledningsuppdrag inom universitetssjukvården kan även ingå.

Du kommer att ha en viktig roll vid universitetet och vid universitetssjukvården med att utveckla så väl universitetets verksamhet som vården både teoretiskt och praktiskt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

För den kliniska tjänstgöringen krävs erfarenhet av kliniskt arbete som legitimerad biomedicinsk analytiker och väl dokumenterade kunskaper i klinisk fysiologi.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Arbetsuppgifterna i en förenad anställning kräver stor anpassningsförmåga och en god förmåga att samarbeta i olika verksamheter/kontexter. Arbetet kräver även att på eget initiativ, proaktivt och med lösningsfokus kunna driva utvecklingsfrågor relevanta för de olika verksamheterna.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Särskilt meriterande är att bedriva aktiv forskning inom ämnesområdet. En forskningsprofil som är adekvat för klinikens verksamhet och kompletterar pågående forskningsaktiviteter samt stärker utvecklingen av universitetssjukvården och i tillämpliga fall den högspecialiserade vården är särskilt meriterande.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Malin Prenkert 019-30 32 80, e-post: malin.prenkert@oru.se eller Christina Karlsson, 019-30 36 75, e-post: christina.karlsson@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-02-26. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.