Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

Førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (operasjon)

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie med spesialisering innen operasjon. Stillingen har arbeidssted Bodø, og det praktiseres residensplikt.

Vi søker etter en førsteamanuensis/førstelektor innen operasjon, gjerne med bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie. Andre profesjoner med spesialisering innen operasjon er også aktuelle.

Søker forventes en sentral rolle i fakultetets forskning og fagutvikling innen fagområdet. Det forventes bidrag til aktivt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt at man er en aktiv søker av ekstern prosjektfinansiering. Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde operasjon og spesialsykepleie på alle nivå ved fakultetet. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen mastergradsutdanningene og spesialiseringer i ABIOK. Søker skal også bidra med spisskompetanse innen fagområdet operasjon og spesialsykepleie på bachelorutdanningene i sykepleie og paramedic. Alle ansatte forventes å bidra inn i undervisning og veiledning også på våre øvrige bachelor-, master- og ph.d. program ved behov. Stillingen kan bli tillagt emneansvar for operasjon og spesialsykepleie på både master og bachelornivå. Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen helse- og omsorgssektoren.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Det forventes at søkere på sikt har en målsetting om å oppnå toppkompetanse.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis/førstelektor, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Undervisning og veiledning av bachelor, master og ph.d. - studenter
 • Sensureringsarbeid
 • Praksisveiledning
 • Administrative oppgaver knyttet til forskning og utdanning.


Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse i stilling som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Den som ansettes må ha fagområdet innen operasjon som sitt hovedfelt.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring fra relevant helsefaglig forskning
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå. Relevant yrkespraksis
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet
 • Norsk autorisasjon som sykepleier er en fordel, men ikke et krav


Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ kode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

Ved tilsetting i 100% stilling som førsteamanuensis kan det være aktuelt å tildele den som ansettes midler til en stipendiatstilling for å stimulere til videre akademisk karriere og utvikling av toppkompetanse innen fagområdet.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag


Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

Søknad

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae (CV) som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon/akademisk arbeid
 • Fullstendig kopier av et utvalg på maksimum 15 av søkerens mest relevante publikasjoner / akademiske arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Minimum to referanser

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 1.5.2019

Ref.nr. 30082787

LIKNANDE JOBB

Førsteamanuensis/først...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Førsteamanuensis/først...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Førsteamanuensis/først...


Mer info
& Ansökan
Internationellt